Skip to content
default color green color orange color
หน้าแรก arrow กิจกรรม JSTP arrow ค่ายวิทยาศาสตร์
ค่ายวิทยาศาสตร์


ลักษณะเฉพาะของ ค่ายวิทยาศาสตร์ของโครงการ

ค่ายวิทยาศาสตร์ หรือค่ายเสริมประสบการณ์ เป็นกิจกรรมสำคัญในโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพฯ ซึ่งมีลักษณะพิเศษเฉพาะ กล่าวคือ เน้นความหลากหลาย ให้เด็กและเยาวชนได้ฝึกทำวิจัยที่ตนสนใจ และมีความถนัดกับนักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยง เพื่อฝึกทักษะ และกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์

โครงการJSTP ยึดหลักว่านักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าค่ายแต่ละคนมีศักยภาพสูง จึงจัดกิจกรรมเพิ่มประสบการณ์บนฐานของพหุปัญญา เพื่อให้แต่ละคนได้พัฒนาศักยภาพของตนเองให้สูงที่สุด เป็นการแข่งขันกับตนเองและยกระดับตนเอง ไม่ได้เป็นการแข่งขันกับใคร

ค่ายเพิ่มประสบการณ์ไม่ได้เน้นเฉพาะสาระหรือเรื่องของวิทยาศาสตร์ แต่ต้องการพัฒนากระบวนการคิด กระบวนการหาเหตุผล ซึ่งเป็นฐานของมนุษย์ โดยสาระและปริบทในการกระตุ้นอาจเป็นสาระทางวิทยาศาสตร์ สุนทรียะ ธรรมชาติ การทำมาหากิน ในค่ายเราเพิ่มประสบการณ์และความรู้ที่หลากหลายทั้งลักษณะ enrichment และ extension เราหวังว่าความเป็นอัจฉริยะ ความเป็นผู้มีความสามารถพิเศษ ความเป็นผู้มีความสามารถสูง ซึ่งมีอยู่แล้วในเด็ก ปรากฏเป็น behavioral หรือ non behavioral traits ทั้งที่เห็นชัดเจนและแสดงออกมา และที่ยังไม่ได้แสดงออกชัดเจน ความสามารถพิเศษจะได้รับการพัฒนาและกระตุ้นเมื่อเข้าค่ายเสริมประสบการณ์ โครงการ JSTP หาเพชรในธรรมชาติมาเจียรนัย ไม่ใช่สร้างเพชร โดยทั่วไปเราจัดค่ายเสริมประสบการณ์ปีละ 3 ครั้งในช่วงปิดภาคเรียน เพราะเป็นเวลาที่นักเรียนว่าง และพวกเรานักวิชาการที่มีอาชีพอื่นก็ว่าง ทั้งนักวิชาการและลูกศิษย์ของนักวิชาการทำงานไม่มีค่าตอบแทนหรือเบี้ยเลี้ยง จัดค่ายครั้งแรกเดือนเมษายน ครั้งที่สองเดือนตุลาคม ครั้งที่สามเดือนพฤษภาคม (ของปีถัดไป) ถ้าระหว่างปีมีวันหยุดยาวสามสี่วันเราก็จะจัดค่ายเสริมให้ ( ด้วยฉันทะของนักเรียนและพี่เลี้ยง) กิจกรรมในค่ายประกอบด้วยการทำการทดลองวิทยาศาสตร์ปลายเปิด การทัศนาจรและศึกษาภาคสนาม เกมส์การแข่งขันเชิงปัญญา กระบวนการพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง การบรรยายพิเศษทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและศิลปวัฒนธรรม การลงมือปฏิบัติทางศิลปะ

หลากหลายประสบการณ์ค่ายสนุกที่มากกว่าวิทยาศาสตร์
โครงการฯ ได้ดำเนินกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ มาอย่างต่อเนื่องดังนี้

   การเรียงลำดับ 
ชื่อเรื่อง ฮิต
ค่ายวิทยาศาสตร์รุ่นที่ 10 17202
ค่ายวิทยาศาสตร์รุ่นที่ 8 6138
ค่ายวิทยาศาสตร์รุ่นที่ 9 8476
ค่ายวิทยาศาสตร์รุ่นที่ 7 4484
ค่ายวิทยาศาสตร์รุ่นที่ 6 5436
ค่ายวิทยาศาสตร์รุ่นที่ 5 3655
ค่ายวิทยาศาสตร์รุ่นที่ 4 4691
ค่ายวิทยาศาสตร์รุ่นที่ 3 3903
ค่ายวิทยาศาสตร์รุ่นที่ 2 4530
ค่ายวิทยาศาสตร์รุ่นที่ 1 6368
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 ถัดไป > สุดท้าย >>
ผลลัพธ์ 1 - 10 จาก 10
Top