Skip to content
default color green color orange color
หน้าแรก arrow เกี่ยวกับJSTP arrow คำถามที่ถามบ่อยๆ
คำถามที่ถามบ่อยๆ PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย Administrator   
อาทิตย์, 17 มิถุนายน 2007

  คำถามที่ถามกันบ่อยๆ

     ใครมีสิทธิ์สมัครเข้าร่วมโครงการ ?

 • นักเรียนระดับมัธยมศึกษา หรือ นิสิต/นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณิตศาสตร์หรือคอมพิวเตอร์ ด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้านก็ได้
 • ผู้ที่ได้รับทุนจากโครงการส่งเสริมและพัฒนาวิทยาศาสตร์อื่น ๆ เช่น โครงการ พสวท., โครงการโอลิมปิควิชาการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์, โครงการชนะเลิสการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์, โครงการช้างเผือกปูนซีเมนต์ ฯลฯ  ที่มีผลการเรียนและผลงานหรือรางวัลทางด้านวิทยาศาสตร์ยอดเยี่ยม   สามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้โดยได้รับสิทธิ์เพิ่มเติมจากทุนที่ได้รับอยู่แล้ว

      -  ผู้สมัครควรมีความมุ่งมั่นจะทำปฏิบัติงานร่วมกับนักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยง ได้ในระหว่างที่ศึกษาอยู่ในหลักสูตรของสถาบันตนเองได้ ทั้งนี้การปฏิบัติดังกล่าว สามารถทำได้ นอกเหนือเวลาเรียนปกติ   

     ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะมีโอกาสอย่างไร?

 • กลุ่มที่ 1 กลุ่มผู้มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์ (อยู่ในโครงการเป็นรายปี)  โดยคัดเลือกเข้าโครงการปีละ 100 คน โดยกลุ่มนี้จะมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่

   Science Campsได้แก่ กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์  ด้วยหลักการที่เน้นการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งการทำกิจกรรมร่วมกัน

    Science Projects ได้แก่ การให้ทุนเพื่อทำโครงงานทางวิทยาศาสตร์ในสถาบันการศึกษา โดยได้รับทุนสนับสนุนจำนวน 5,000 บาท/คน และได้ร่วมฝึกทำวิจัยกับอาจารย์  นักวิทยาศาสตร ์ ในหน่วยงานวิจัยของประเทศ อาทิเช่น สวทช. และมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

  

 •  กลุ่มที่ 2  กลุ่มผู้มีอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ (อยู่ในโครงการระยะยาว)

มาจากการคัดเลือกจาก กลุ่มที่ 1 จำนวน 2-3 คนต่อปี(เฉพาะในกลุ่มของ ม.ต้น) ซึ่งจะได้รับการพัฒนาส่งเสริม สนับสนุนอย่างเต็มที่ในการเตรียมตัว เข้าสู่อาชีพนักวิชาการและนักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ในประเทศไทย ได้อย่างเหมาะสมโดยไม่มีเงื่อนไขผูกพันการรับทุน กลุ่มนี้จะมีโอกาสดังนี้

       รับทุนการศึกษาระยะยาว ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาจนถึงปริญญาเอกและการฝึกวิจัยหลังปริญญาเอกทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ร่วมกิจกรรมที่หลากหลาย (Enrichment Programs) เช่น การทำงานร่วมกับนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำ, อบรมหลักสูตรระยะสั้นต่าง ๆ และประชุมสัมมนาทั้งในและต่างประเทศ

       จะสมัครเข้า่ร่วมโครงการฯได้อย่างไร?

 • โดยทั่วไปโครงการฯจะเปิดรับสมัคร 1 ครั้ง ต่อ ปี  ในช่วงระหว่างเดือน สิงหาคม ถึง เดือนธันวาคม ของทุกปี  และจะมีการคัดเลือกใบสมัครเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ในเดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ ในปีถัดไป   โดยกิจกรรมแรกจะเริ่มต้นในเดือน พฤษภาคม 

 • สามารถดาวโหลดใบสมัครได้จากเวปไซท์แห่งนี้หรือจาก  www.nstda.or.th/jstp  หรือ  ที่ครูฝ่ายแนะแนวของโรงเรียน (ในช่วงเวลาดังกล่าว) หรือติดต่อขอรับโดยตรงได้ที่โครงการฯ

 • ตารางกิจกรรมโครงการฯ

 • - เปิดรับสมัคร                    =     เดือนสิงหาคม-เดือนธันวาคม  ของทุกปี
 • - คัดเลือกจากใบสมัคร            =    เดือนมกราคม ปีถัดไป
 • - สอบสัมภาษณ์                        =   เดือนกุมภาพันธ์ ปีถัดไป
 • - ประกาศผลการคัดเลือก             =  เดือนมีนาคม ปีถัดไป
 • - เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์  =    เดือนพฤษภาคม/ตุลาคม/เมษายน  ของทุกปี
 • - ทำโครงงานวิทยาศาสตร์                =      เดือนพฤษภาคม - เมษายน  ของปีถัดไป

 • เพราะเด็กไทยไม่ได้ด้อยกว่าใครในโลก

         

        

          

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( พุธ, 20 มิถุนายน 2007 )
 
Top