Skip to content
default color green color orange color
 
หน้าแรก
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าสัมภาษณ์ ม.ต้น รุ่น18 PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย Administrator   
ศุกร์, 20 กุมภาพันธ์ 2015

โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการสัมภาษณ์ ในรุ่นที่ 18 ปี พ.ศ.2558
ประกาศผลรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมการสัมภาษณ์

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าสัมภาษณ์58

กำหนดการสัมภาษณ์
- ส่วนกลาง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ และ 1 มีนาคม 2558
- เพิ่มกำหนดการสัมภาษณ์ภาคเหนือ วันที่ 14-15 มีนาคม 2558 (21/2/58)
- เพิ่มกำหนดการสัมภาษณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 6-7 มีนาคม 2558 (21/2/58)
- เพิ่มกำหนดการสัมภาษณ์ภาคใต้ วันที่ 21-22 มีนาคม 2558 (21/2/58)

ภาค กทม.และส่วนกลาง

วัน/เวลา : วันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 และ อาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2558 / 08.00-17.00 น.(ตามเวลาที่แจ้งให้มาลงทะเบียน)
สถานที่ : ชั้น 11 อาคารสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
แผนที่
ตารางเวลาลงทะเบียน
กำหนดการลงทะเบียนกทม.และส่วนกลาง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558
กำหนดการลงทะเบียนกทม.และส่วนกลาง วันที่ 1 มีนาคม 2558


ภาค เหนือตอนล่าง
วัน/เวลา: วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2558 / 08.00-12.00 น.(ตามเวลาที่แจ้งให้มาลงทะเบียน)
สถานที่: ห้องประชุม คณะครุศาสตร์และศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง ห้องสิริราชภัฏมหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม (ส่วนวังจันทร์)
แผนที่

ภาค เหนือตอนบน

วัน/เวลา :
วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2558 / 08.00-12.00 น.(ตามเวลาที่แจ้งให้มาลงทะเบียน)
สถานที่ :
อาคารศูนย์วิจัยและบริการจีโนมพืชเศรษฐกิจ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แผนที่

ตารางเวลาลงทะเบียนภาคเหนือ กำหนดการลงทะเบียน

ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
วัน/เวลา:
วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2558/ 08.30-12.00 น. (ตามเวลาที่แจ้งให้มาลงทะเบียน)
สถานที่ :
ห้องประชุม C2-201 ชั้น 2 สถานวิจัย สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร อาคารวิชาการ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี


ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
วัน/เวลา: วันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2558/ 09.00 -14.00 น. (ตามเวลาที่แจ้งให้มาลงทะเบียน)
สถานที่ :
โรงเรียนอุดรพิทยานกูล อ.เมือง จ.อุดรธานี (ห้องสัมภาษณ์จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)

ตารางเวลาลงทะเบียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ :
กำหนดการลงทะเบียน

ภาคใต้ตอนกลาง

วัน/เวลา:
วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2558 / 09.00-14.00 น.(ตามเวลาที่แจ้งให้มาลงทะเบียน)
สถานที่ :
ชั้น 1 อาคารวิชาการ 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช

ภาคใต้ตอนตอนล่าง
วัน/เวลา:
วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2558 / 09.00-12.00 น. (ตามเวลาที่แจ้งให้มาลงทะเบียน)
สถานที่ : โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา (ห้องสัมภาษณ์จะแจ้งให้ทราบอีกคร้ง

ตารางเวลาลงทะเบียนภาคใต้
กำหนดการลงทะเบียนและแผนที่

หมายเลขโทรศัพท์สำหรับการติดต่อ
ภาคเหนือ: คุณพิมพ์วิภา (ม.เชียงใหม่) 089-851-7017
ภาคใต้: คุณเกศินี (ม.วลัยลักษณ์) 083-399-1743
ภาคอีสาน: คุณกุลฒี (ม.เทคโนฯสุรนารี)
091-873-2525
กทม.และส่วนกลาง: คุณณัฏฐณิชา (มจธ.) 089-184-2228 และคุณจักกฤษณ์ (ม.เกษตรศาสตร์)
092-030-8847

รายละเอียดการสัมภาษณ์

การแต่งกาย ชุดนักเรียน นำปากกาหรือดินสอมาด้วย
การสัมภาษณ์ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง/คน (ไม่รวมเวลาลงทะเบียนหรือรอสัมภาษณ์)
1.เขียนเรียงความสั้นๆและทำโจทย์ปัญหาปลายเปิด 30 นาที
2.สัมภาษณ์ 30 นาที

หมายเหตุ: ในกรณีที่ท่านไม่สามารถมาเข้ารับการสัมภาษณ์ได้หรือมีความประสงค์จะสละสิทธิ์กรุณาแจ้งกลับมาที่ คุณณัฏฐณิชา โทรศัพท์ 089-184-2228

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( พฤหัสบดี, 12 มีนาคม 2015 )
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Gallery

 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery

Who's Online


Top