Skip to content
default color green color orange color
 
หน้าแรก
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าสัมภาษณ์ ม.ต้น รุ่น22 PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย Administrator   
ศุกร์, 25 มกราคม 2019

โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการสัมภาษณ์ ในรุ่นที่ 22 ปี พ.ศ.2562
ประกาศผลรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมการสัมภาษณ์

รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าสัมภาษณ์ ม.ต้น รุ่นที่ 22 ปี 2562 (เรียงตามชื่อโรงเรียน)

กำหนดการสัมภาษณ์

ภาค กทม.และส่วนกลาง

วัน: วันเสาร์และอาทิตย์ ที่ 9 - 10 กุมภาพันธ์ 2562
เวลา: 08.00-16.00 น.(ตามเวลาที่แจ้งให้มาลงทะเบียน)
สถานที่: ชั้น 13 และ 14 อาคารสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ตารางเวลาลงทะเบียน
กำหนดการลงทะเบียนกทม.และส่วนกลาง

ภาคอีสาน
วัน: วันศุกร์ เสาร์ และ อาทิตย์ที่ 8-10 มีนาคม 2562
เวลา: 08.00-16.00 น.(ตามเวลาที่แจ้งให้มาลงทะเบียน)
สถานที่: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย โรงเรียนเซ็นต์แมรี่ จ.อุดรธานี
ตารางเวลาลงทะเบียน กำหนดการลงทะเบียนภาคอีสาน

ภาคใต้
วัน: วันเสาร์ และ อาทิตย์ที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2562
เวลา: 08.00-16.00 น.(ตามเวลาที่แจ้งให้มาลงทะเบียน)
สถานที่: มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
ตารางเวลาลงทะเบียน กำหนดการลงทะเบียนภาคใต้

ภาคเหนือ
วัน: วันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562
เวลา: 08.00-16.00 น.(ตามเวลาที่แจ้งให้มาลงทะเบียน)
สถานที่:
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทร์) จังหวัดพิษณุโลก
วัน: วันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562

วัน: วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562 และ วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562
เวลา:
08.00-16.00 น.(ตามเวลาที่แจ้งให้มาลงทะเบียน)

สถานที่:
ภาควิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
ตารางเวลาลงทะเบียน กำหนดการลงทะเบียนภาคเหนือ

**ในกรณีที่ท่านไม่สามารถมาเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ หรือมีความประสงค์จะสละสิทธิ์
กรุณาแจ้ง คุณสิริอร ชูวงศ์ โทรศัพท์ 080 288 5378 (วันและเวลาราชการ)
ภายในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 ยกเว้นการสัมภาษณ์ส่วนภูมิภาค ล่วงหน้า 7 วัน ทำการ

ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบสัมภาษณ์
1. ผู้สอบแต่งกายด้วยชุดนักเรียน
2. ผู้สอบควรมาถึงก่อนเวลารายงานตัวอย่างน้อย 30 นาที
3. อนุญาตให้นำเฉพาะอุปกรณ์เครื่องเขียน ดินสอ ปากกา ยางลบ เข้าห้องสอบเท่านั้น

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( อาทิตย์, 10 กุมภาพันธ์ 2019 )
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Gallery

 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery
 • JSTP-Gallery

Nature

Who's Online


Top