Skip to content
default color green color orange color
หน้าแรก arrow สมาชิก arrow นักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยง
นักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยง PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย Administrator   
ศุกร์, 22 มิถุนายน 2007

ในฟากฝั่งโลก ตะวันตกผลการวิจัยของ นักวิชาการ/ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน Gifted Education เช่น Bloom <1985> Pressey<1964> Clark<1988> Pressey และ ReZulli<1985> ได้เห็นผลตรงกันว่า ปัจจัยสำคัญที่ทำให้กลุ่มอัจฉริยภาพจำนวนมากทั้งในยุโรป และอเมริกา ในรอบร้อยปีที่ผ่านมาประสบสำเร็จและมีผลงานสร้างสรรค์งานชิ้นเอกให้กับมนุษยชาติ คือ การ ได้มีโอกาสพัฒนาความเก่งตั้งแต่เยาว์วัย ได้รับคำแนะนำยอดเยี่ยม ได้คนสอนที่เก่งกาจ มีโอกาสได้รับการฝึกฝนพรสวรรค์เฉพาะทางของตนอย่างสม่ำเสมอบ่อย จนก้าวหน้า และมีโอกาสเสริมกับคนที่มีความสามารถระดับใกล้เคียงกัน
และเช่นกัน ในปรัชญาการศึกษาดั้งเดิมของเอเชีย ใน สมัยโบราณ ถ้าใครอยากได้ความรู้ ความชำนาญด้านต่างๆ ก็จะเดินทางไปหาอาจาย์หรือผู้มีฝีมือด้านนั้นๆ เช่น เมืองไทย อยากศึกษาพระธรรม ก็ไปหาพระอาจารย์ เพื่อฝากตัวเป็นศิษย์ก้นกุฏิ เมืองจีน อยากเรียนวิทยายุทธ ต้องไปเรียนวัดเส้าหลิน เมืองอินเดีย ก็ไปเรียนสำนักตักศิลา ซึ่ง สมมุติฐานที่ว่า เด็กที่มีพื้นฐานดีอยู่แล้ว ถ้าจะพัฒนาไปสุดยอดตามที่ต้องการ ต้องมีอาจารย์ที่ดี นั้นได้รับการพิสูจน์อย่างชัดเจนทั่วโลกว่า นักวิจัยที่ได้รับความสำเร็จด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจนได้รับรางวัล โนเบลนั้น ถ้าย้อนกลับไปดูประวัติเขาแล้ว ปรากฏว่า มีจำนวนมากที่ตัวเขาเองก็มีอาจารย์ที่ได้รับรางวัลโนเบลเช่นกัน

ระบบนักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยง เป็น หัวใจที่สำคัญของโครงการฯเนื่องจากการพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถทาง วิทยาศาสตร์ให้มีโอกาสได้แสดงศักยภาพของตนเองให้ปรากฏนั้น เพียงแค่ ความสนใจของตัวนักเรียนเอง ยังไม่เพียงพอ ควรต้องได้รับการดูแล ช่วยเหลือ จาก นักวิทยาศาสตร์ที่มีประสบการณ์การทำงานวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะทราบถึงความต้องการและการกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ เช่น การตั้งโจทย์คำถาม การรู้จักสืบค้นข้อมูล การแก้ปัญหา การถกเถียงกันบนพื้นฐานของเหตุผล หรือ การปล่อยให้ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงไม่ว่าจะถูกหรือผิด สิ่งต่างๆเหล่านี้ เป็นการมุ่งไปสู่กระบวนการเรียนรู้มากกว่าการมุ่งแสวงหาคำตอบที่ถูกต้อง เพียงคำตอบเดียว โดยจะมีนักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยง ทำหน้าที่เป็นผู้คอยช่วยเหลือและสนับสนุนตามเหมาะสม
สำหรับในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น นักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยงและผู้ช่วยประกอบไปด้วย อาจารย์ นักวิจัย และ นักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก จากหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หลากหลายสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มีรายชื่อดังต่อไปนี้

นักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยง

นักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยง

สาขา / ความรู้ความเชี่ยวชาญ

สถานภาพ

E-mail

1. ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร

วิศวกรรมไฟฟ้า / พลังงาน / วัสดุศาสตร์

อาจารย์
(มจธ.)

ikrikara@kmutt.ac.th

2. ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ

วัสดุศาสตร์ / วัสดุพอลิเมอร์

อาจารย์
(มจธ.)

Narongrit.som@kmutt.ac.th

3.รศ.ดร.วีระศักดิ์ สุระเรืองชัย

เทคโนโลยีชีวภาพ / เซนเซอร์ทางชีวภาพ, เคมีไฟฟ้า

อาจารย์
(มจธ.)

Werasak.sur@kmutt.ac.th

4.รศ.ดร.สุภาภรณ์ ชีวธนรักษ์

จุลชีววิทยา/ชีววิทยา

อาจารย์
(มจธ.)

supapon.che@kmutt.ac.th

5.รศ.ดร.วิวัฒน์ เรืองเลิศปัญญากุล

วิศวกรรมเคมี / เทคโนโลยีชีวภาพ

อาจารย์
(มจธ.)

Wiwat.rue@kmutt.ac.th

6. รศ.ดร.วรพจน์ สุนทรสุข

จุลชีววิทยา / เทคโนโลยีการหมัก/ เทคโนโลยีอาหาร

อาจารย์
(มจธ.)

Worapot.sun@kmutt.ac.th

7.รศ.ดร.เชาวลิต ลิ้มมณีวิจิตร

การใช้โลหะทางวิศวกรรม /การกัดกร่อนของโลหะ

อาจารย์
(มจธ.)

chaowalit.lim@kmutt.ac.th

8. อ.ประสาท จันทวงษ์โส

การแข็งตัวของโลหะ/การหล่อโลหะ

อาจารย์
(มจธ.)

iprangsa@kmutt.ac.th

9.ผศ.ดร.สมบุญ เจริญวิไลสิริ

การใช้โลหะทางวิศวกรรม

อาจารย์
(มจธ.)

sombun.cha@kmutt.ac.th

10.ดร.วรวิทย์ โกสลาทิพย์

Ultra Short Pulse Laser/ เทคโนโลยีสุญญากาศ

อาจารย์
(มจธ.)

voravit99@yahoo.com

11.รศ.สนธิดา เกยูรวงศ์

ภาษาอังกฤษ

อาจารย์(มจธ.)

sonthidak@yahoo.com

12.ดร.วรนันท์ นาคบรรพต

เทคโนโลยีชีวภาพ/

อาจารย์
(ม.มหาสารคาม)

woranan_n@yahoo.com

13. ผศ.ดร.กฤษณะเดช เจริญสุทธาสินี

ฟิสิกส์ /ดาราศาสตร์ / คอมพิวเตอร์

อาจารย์
(ม.วลัยลักษณ์)

k_jaroensutasinee@hotmail.com

14.ดร.ปิลันธ์ แสนสุข เคมี

อาจารย์
(ม.วลัยลักษณ์)

spilan@wu.ac.th
15.ดร.โอภาส ตันติฐากูร เคมี

อาจารย์
(ม.วลัยลักษณ์)

topas@wu.ac.th

16.ดร.วรินธร สงคศิริ

วศ.สิ่งแวดล้อม/เทคโนโลยีการหมัก

นักวิจัย (BIOTEC)

warinthorn@biotec.or.th

17. ดร.วศิมน เรืองเล็ก

จุลชีววิทยา / เทคโนโลยีการหมัก

นักวิจัย (BIOTEC)

Vasimon@biotec.or.th

18. ผศ.ดร.ประดุง สวนพุฒ

ฟิสิกส์ / เทคโนโลยีพลาสมา

อาจารย์

(ม.แม่โจ้ แพร่)

suanpoot@msn.com

19. ผศ.ดร.พรชัย ราชตนะพันธ์

อุตสาหกรรมเกษตร /เทคโนโลยีการบรรจุ

อาจารย์

(ม.เชียงใหม่)

p.rachta@chiangmai.ac.th

20. ผศ.ดร.สิริวดี ชมเดช

ชีววิทยา

อาจารย์

(ม.เชียงใหม่)

siriwadee@yahoo.com

21. อ.ธิติพล กันตีวงศ์

ดนตรี ศิลปะไทย

อาจารย์

(ม.เชียงใหม่)

thitipol@chiangmai.ac.th

22. ดร.นิภาภณธ์ ศิริพล

วิศวกรรมไฟฟ้า

อาจารย์

(ม.เชียงใหม่)

nipapon@doel.eng.cmu.ac.th

23. อ.บูรพา แพจุ้ย

ธรณีวิทยา

อาจารย์

(ม.เชียงใหม่)

burapha@chiangmai.ac.th

24. ผศ.ดร.ประสิทธิ์ วังภคพัฒนวงค์

ชีววิทยา

อาจารย์

(ม.เชียงใหม่)

prasit.w@chiangmai.ac.th

25. ดร.ฐปนีย์ สาครศรี

เคมี

อาจารย์

(ม.เชียงใหม่)

Scchi017@chiangmai.ac.th

26. อ.เพ็ญพิชชา วณจันทร์รักษ์

ทันตแพทย์

นักวิจัย

(ม.เชียงใหม่)

pphichar@chiangmai.ac.th

27. ดร.สุขจิตต์ กังวาลคุณากร

เคมี

อาจารย์

(ม.เชียงใหม่)

sukjit@chiangmai.ac.th

28.ดร.สุตเขตต์ นาคะเสถียร

เกษตรศาสตร์/เทคโนโลยีชีวภาพ

อาจารย์

(ม.เกษตรศาสตร์)

n_sutkhet@yahoo.com

ผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์

นักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยง

สาขา / ความรู้ความเชี่ยวชาญ

สถานภาพ

E-mail

1. ดร.นเรศ อินต๊ะวงศ์

วัสดุพอลิเมอร์/โลหะวิทยา

อาจารย์
(มทร.ล้านนา)

Naret_I@yahoo.com

2. นางฤทัย จงสฤษดิ์

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ผู้ประสานงาน (สวทช.)

reutai@nstda.or.th

3. อ.สุรัชน์ อินทสังข์

คณิตศาสตร์/ศึกษาศาสตร์

อาจารย์
(ม.รามคำแหง)

surat.intasang@gmail.com

4. นายศรายุธ มนตรีมุข

จิตวิทยา

ผู้ประสานงาน
(สวทช.)

sarayut@nstda.or.th

5. นายชาตรี วงษ์แก้ว

วิศวกรรมเครื่องกล/เทคโนโลยีพลังงาน/Gifed Education

ผู้ประสานงาน / นักวิจัย
(มจธ.)

ochakaew@kmutt.ac.th

6. นางสาวชลิตา ชินพันธ์

เทคโนโลยีชีวภาพ

ผู้ประสานงาน
(.เกษตรศาสตร์)

bo_n@hotmail.com

7. นายอนล ชวพันธุ์

ชีววิทยา

ผู้ประสานงาน
(.เชียงใหม่)

pkpickolo@hotmail.com

8.นางสาวอรอมล เหล่าปิตินันท์

วิศวกรรมเคมี/เซลล์เชื้อเพลิง/การประเมินศักยภาพพลังงานทดแทน

นักวิจัย
(มจธ.)

orjeng@gmail.com

9.นางสาวกัลทิมา เชาว์ชาญชัยกล

วัสดุศาสตร์พอลิเมอร์

นักวิจัย
(มจธ.)

10.นายอภิสิทธ์ โฆษิตชัยยงค

วัสดุศาสตร์พอลิเมอร์

นักวิจัย
(มจธ.)

apisit.kos@kmutt.ac.th

11.ผศ.เอกชัย วิมลมาลา

วัสดุศาสตร์พอลิเมอร์

นักวิจัย
(มจธ.)

ekachai.wim@kmutt.ac.th

14.ผศ.ธีรศักดิ์ หมากผิน

การประเมินดัชนีอ้างอิงวารสารวิจัย

นักวิจัย
(มจธ.)

teerasak.mar@kmutt.ac.th

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( พฤหัสบดี, 18 มิถุนายน 2009 )
 
Top