Skip to content
default color green color orange color
หน้าแรก arrow กิจกรรม JSTP arrow ค่ายวิทยาศาสตร์ arrow ค่ายวิทยาศาสตร์รุ่นที่ 2
ค่ายวิทยาศาสตร์รุ่นที่ 2 PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย Administrator   
พุธ, 27 มิถุนายน 2007

ค่ายวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 2 พ.ศ.2542-2543

 

กิจกรรม

รายละเอียด

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

รุ่นที่ 2

ครั้งที่ 1

เมย.42

สถานที่: สวทช. / มจธ./สวนพฤษศาสตร์ 100 ปี กรมป่าไม้ (สระแก้ว)

- ทัศนศึกษาและเรียนรู้เรื่อง ป่า

- เดินป่าศึกษาธรรมชาติ

- กิจกรรมดูนก

 

 

- เด็กและเยาวชนเกิดเจตคติที่ดีต่ออาชีพวิทยาศาสตร์และนักวิทยาศาสตร์/นักเทคโนโลยีพี่เลี้ยง

 

- เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้และตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งมีชีวิตของป่า

 

- เด็กและเยาวชนได้ฝึกการทำงานเป็นทีม

Gallery

 

Download – กำหนดการ (pdf)

รุ่นที่ 2

ครั้งที่ 2

กค.42

สถานที่: มจธ.

 

 

 

- ทัศนศึกษาห้องปฏิบัติการวิจัยหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ และห้องปฏิบัติการการวิจัยด้านวัสดุศาสตร์

 

- กิจกรรมการทดลอง เรื่อง DNA Finger Printing

- เด็กและเยาวชนเรียนรู้ถึงการปฏิบัติงานและการทำงานของนักวิจัยและทักษะการใช้เครื่องมือต่างๆที่ใช้งานจริงในห้องทดลอง

 

- เด็กและเยาวชนได้เข้าใจถึงลายพิมพ์ดีเอ็นเอ ของมนุษย์จากการทดลองด้วยตนเอง

Gallery

 

Download – กำหนดการ (pdf)

รุ่นที่ 2

ครั้งที่ 3

ตค.42

สถานที่: มจธ./อุทยานประวัติศาสตร์ปราสาทเมืองสิงห์(กาญจนบุรี)

 

 

 

 

- กิจกรรมเรียนรู้ Constructionism  จากการออกแบบ Electronic Magazine

 

- กิจกรรมปั้นเซรามิค ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตวังสนามจันทร์

 

- ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเก่า และอุทยานประวัติศาสตร์ปราสาทเมืองสิงห์ (กาญจนบุรี)

- เด็กและเยาวชนได้ฝึกการรวบรวมข้อมูลเพื่อนำมาจัดสร้างเป็น Electronic Magazine นำเสนอต่อเพื่อนๆ

 

- เด็กและเยาวชนได้หัดใช้จินตนาการปั้นดินเซรามิก

 

- เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์เมืองโบราณของไทยและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในสมัยโบราณ ซึ่งช่วยเพิ่มเติมความรู้ที่หลากหลายกับเด็กและเยาวชน

Gallery

 

Download – กำหนดการ (pdf)

รุ่นที่ 2

ครั้งที่ 4

เมย. 43

สถานที่: มจธ./สวนพฤษ-ศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ (เชียงใหม่)

 

- กิจกรรมการทดลองเรื่อง การลอย-การจมของวัตถุ (มจธ.)

 

- เดินทางโดยรถไฟไปยัง จ.เชียงใหม่

 

- ศึกษาพรรณพืชและชนิดลักษณะของพืชของประเทศไทยภายในสวนพฤษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

 

- กิจกรรมการทดลองเรื่อง ส่วนประกอบของพืชชนิดต่างๆ

 

-  ทัศนศึกษา โบราณสถานและศิลปวัฒนธรรม ของ เชียงใหม่

- เด็กและเยาวชนสามารถวิเคราะห์ปัญหาและตอบปัญหาของปัจจัยที่ทำให้เกิดการจม-ลอยของวัตถุได้

 

- เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่จากการเดินทางโดยรถไฟและได้พบเห็นสภาพปัจจุบันของชุมชนเมืองต่างๆที่อยู่ตลอดทางรถไฟผ่าน

 

- เด็กและเยาวชนได้ศึกษาลักษณะทางกายภาพของพืชพร้อมทั้งเรียนรู้ความแตกต่างของพืชแต่ละชนิด

 

- เด็กและเยาวชนได้ทราบถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของอาณาจักรล้านนา และเมืองเชียงใหม่ จากโบราณสถานและการแสดงพื้นเมือง

 

Gallery

 

Download – กำหนดการ (pdf)

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( จันทร์, 23 กันยายน 2013 )
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
Top