Skip to content
default color green color orange color
หน้าแรก arrow กิจกรรม JSTP arrow ค่ายวิทยาศาสตร์ arrow ค่ายวิทยาศาสตร์รุ่นที่ 9
ค่ายวิทยาศาสตร์รุ่นที่ 9 PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย Administrator   
พุธ, 27 มิถุนายน 2007

ค่ายวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 9 พ.ศ.2549-2550

กิจกรรม

รายละเอียด

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

รุ่นที่ 9

ครั้งที่ 1

3 - 9 เม.. 49

สถานที่ : มจธ./มก.กำแพงแสน

- กิจกรรมการทดลอง เรื่อง วิทยาศาสตร์ในลูกข่าง

- กิจกรรมการทดลอง เรื่อง การทำนาเกลือและการเกิดผลึก

- กิจกรรมการทดลอง เรื่องวิทยาศาสตร์ในอาหาร

- บรรยายพิเศษเรื่อง จินตวิทยา โดย ดร.อนุสรณ์ ติปะนนท์

- บรรยายพิเศษเรื่อง งานวิจัยด้านอากาศยาน

- กิจกรรมการทดลอง เรื่อง แข่งพับจรวด

- กิจกรรมการทดลอง เรื่อง การตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์จากสัตว์

- กิจกรรมการทดลอง เรื่อง การหายใจของผักผลไม้

- กิจกรรมการทดลอง เรื่อง การออกแบบบรรจุภัณฑ์

- บรรยายพิเศษเรื่อง Badman returns : Bird flu

- เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้เรื่องการหมุนของลูกข่าง

- เรียนรู้เรื่องการทำนาเกลือแบบชาวบ้าน และหลักการเกิดผลึก

- เรียนรู้การตรวจสอบคุณภาพของอาหาร

- เรียนรู้หลักการทางด้านการบินและอากาศยาน

- เรียนรู้กระบวนการตรวจและวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์จากสัตว์

- เรียนรู้การทำงานร่วมกันเป็นทีม

Gallery

Download – กำหนดการ (pdf)

รุ่นที่ 9

ค่ายเสริมครั้งที่ 1

12 -14 ส.ค.49

สถานที่ : มจธ.

- ฝึกฝนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ “LEGO LOGO”

- เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ทักษะและการทำงานทางวิศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ผ่านกิจกรรมออกแบบและประกอบ “LEGO LOGO”

Gallery

Download – กำหนดการ (pdf)

รุ่นที่ 9

ครั้งที่ 2

16 - 22 ต.ค. 49

สถานที่ : มจธ./อุทยานแห่งชาติเอราวัณ

- กิจกรรมเรื่อง ดนตรีกับวิทยาศาสตร์

- กิจกรรมการทดลองเรื่อง การสุ่มตัวอย่าง

- กิจกรรมการทดลองเรื่อง ออกแบบและสร้าง เต้นท์จำลองและทดลองในสภาวะหนาวเย็น

- บรรยายพิเศษเรื่อง เครื่องจักรกลในสิ่งมีชีวิต

- ทัศนศึกษา ธรรมชาติป่าชานเลนและฟาร์มเลี้ยงผึ้ง

- บรรยายพิเศษเรื่อง วงจรชีวิตของผึ้ง

- ทัศนศึกษา อุทยานประวัติศาสตร์ปราสาทเมืองสิงห์ พิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาด เขื่อนศรีนครินทร์และโรงไฟฟ้า

- กิจกรรม เดินป่าศึกษาธรรมชาติ

- กิจกรรม ออกแบบป่าและสร้างเขื่อนจำลอง

- ฟังเสวนาพิเศษเรื่อง คน ป่า เขื่อน

- เด็กและเยาวชนได้เปิดกว้างทางความคิดในมุมมองของศิลปะและวิทยาศาสตร์

- เรียนรู้เรื่องการเลี้ยงผึ้งและวงจรชีวิตของผึ้ง

- เรียนรู้และเข้าใจถึงความเกี่ยวข้องระหว่างระบบนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อม

- เด็กและเยาวชนได้แลกเปลี่ยนความเห็นกันเพื่อสร้างทักษะการประดิษฐ์เต้นท์จำลองจาก

จินตนาการบนพื้นฐานของความเป็นไปได้เพื่อทำการทดสอบจริง

- เรียนรู้การทำงานร่วมกันเป็นทีม

Gallery

Download – กำหนดการ (pdf)

รุ่นที่ 9

ค่ายเสริม ครั้งที่ 2

2-3 ธ.ค. 49

สถานที่: มจธ.

- บรรยายพิเศษเรื่อง การทำงานของวงจรดิจิตอลและการคำนวณทางตรรกศาสตร์ โดย ดร.เดี่ยว กุลพิรักษ์

- การทดลองเรื่อง ทฤษฎีบูลีนและวงจรเชิงตรรกศาสตร์

- การทดลองเรื่อง ดิจิตอลทำงานร่วมกับคอมพิวเตอร์ได้อย่างไร

- บรรยายพิเศษเรื่อง แนวทางการพัฒนาหุ่นยนต์กู้ภัย โดย นายทศพร เพชรุพันธ์

- การทดลองเรื่อง ระบบตรรกศาสตร์กับการใช้ในงานอุตสาหกรรม

- เด็กและเยาวชนทราบและเข้าใจพื้นฐานของทฤษฎีของพีชคณิตบูลีน

- เด็กและเยาวชนได้ทราบและเข้าใจถึงหลักการของระบบเลขฐานและการทำงานของวงจรดิจิตอลอย่างง่าย

- เด็กและเยาวชนสามารถเข้าใจและประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้าน Logic กับงานทางด้านอุตสาหกรรม

Gallery

Download – กำหนดการ (pdf)

รุ่นที่ 9

ค่ายเสริม ครั้งที่ 3

2-4 ก.พ. 50

สถานที่: มก.กำแพงแสน

- การทดลองเรื่อง โรคพืชและการวินิจฉัย

- บรรยายพิเศษเรื่อง พลังงานทดแทน โดย ดร.เกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ

- บรรยายพิเศษเรื่อง “CAB”
โดย ดร.สุตเขตต์ นาคะเสถียร

- เด็กและเยาวชนเรียนรู้และเข้าใจเรื่อง โรคของพืชแต่ละชนิดรวมถึงการทดสอบและวินิจฉัย

- เข้าใจถึงพลังทดแทนชนิดต่างๆ

Gallery

Download – กำหนดการ (pdf)

รุ่นที่ 9

ค่ายเสริม ครั้งที่ 3

23-25 มี.ค.50

สถานที่: ม.วลัยลักษณ์

- บรรยายพิเศษเรื่อง เทคนิคสถิติในการทำโครงงานวิจัยและกระบวนการวิทยาศาสตร์

- การออกแบบและลงพื้นที่ เขานัน เพื่อฝึกทักษะการตั้งคำถามเรื่องการทำโครงงานวิจัย

- เด็กและเยาวชนได้ฝึกการทดลองทางเทคนิคสถิติ เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในโครงงานวิจัยของตน

Gallery

Download – กำหนดการ (pdf)

รุ่นที่ 9

ครั้งที่ 3

22-30 เม.ย.50

สถานที่ : ศูนย์วิจัยยาง จ.หนองคาย และ
ม.เกษตรศาสตร์ สกลนคร

- เดินทางโดยรถไฟไปยัง ศูนย์วิจัยยาง จ.หนองคาย

- กิจกรรมเรื่อง การทดสอบยาง

- กิจกรรมการ กรีดยาง

- กิจกรรมการติดตายางและการทำยางแผ่น

- บรรยายพิเศษเรื่อง ก่อนหินตั้งจนถึงหินตั้งโดย ผศ.วินัย ผู้นำพล

- ทัศนศึกษา ภูทอก และ บึงโขงหลง

- กิจกรรม “Geo-informatics”

- บรรยายพิเศษ เรื่อง โลกไดโนเสาร์ โดย ดร.วราวุธ สุธีธร

- การทัศนศึกษา พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์สิรินธรจ.มุกดาหาร

- กิจกรรมการทดลอง ด้านแร่และหิน การอนุรักษ์ตัวอย่างฟอสซิล การขุดสำรวจไดโนเสาร์

- การทัศนศึกษาพันธุ์พืชบนเกาะดอนสวรรค์ หนองหาร

- การศึกษาเรื่อง Anatomy ปลา โดย
ดร.ประพันธ์ศักดิ์ ศรีษะภูมิ

- การทดลองเรื่อง Esan Food processing โดย อ.โศรยา แสนเมือง และคณะ

- ทัศนศึกษา ศูนย์การพัฒนาภูพาน

- การนำเสนอผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์

- การจัดการแสดงในพิธีปิดค่าย รุ่นที่ 9

- เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่จากการเดินทางโดยรถไฟและได้พบเห็นสภาพปัจจุบันของชุมชนเมืองต่างๆที่อยู่ตลอดทางรถไฟผ่าน

- เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชน ประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมของภาคอีสาน

- เด็กได้ฝึกกรีดยางจากต้นยางจริง

- ได้เข้าใจถึงภาพของแผนที่ ชั้นความสูง และเส้นต่างๆบนแผนที่

- เด็กได้ศึกษาและเรียนรู้จากพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ และการทำงานวิจัยด้านไดโนเสาร์ บรรพชีวิน

- เด็กได้เห็นความแตกต่างของพืชที่ขึ้นบริเวณเกาะดอนสวรรค์กับแผ่นดินใหญ่

- เด็กได้เรียนรู้สรีระวิทยาของปลาจากการผ่าปลาจริง

- เด็กได้ทดลองกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อาหาร

- เด็กได้เรียนรู้งานด้านการพัฒนาพื้นที่เกษตรชุมชนภูพานในโครงการตามพระราชดำริ

Gallery

Download – กำหนดการ (pdf)

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( จันทร์, 23 กันยายน 2013 )
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
Top