Skip to content
default color green color orange color
ข้อมูลโครงงาน JSTP 1 PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย Administrator   
พฤหัสบดี, 28 มิถุนายน 2007

โครงงานวิทยาศาสตร์ระดับม.ต้น  รุ่นที่ 1  ปี พ.ศ. 2541

ที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน

 

ที่

ชื่อ-นามสกุล

โครงงานวิทยาศาสตร์

1

นายวรฤกษ์    ขันทองคำ

การใช้สารเคมีเพื่อรักษาความคงทนของดอกกุหลาบ

2

นายเอนก      อุ้มเสรีทอง

สภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของยา

3

..ชลธิชา    ศิระธนาพันธ์

การชะลอการบานของดอกมะลิ

4

นายพริษฐ์      อรัญวัฒน์

การเจริญเติบโตของถั่วเขียวในดินที่ปลอดเชื้อ

5

นายพันธุ์วงค์   คุณธนะวัฒน์

การกำจัด CO2  ด้วยสาหร่ายเกลียวทอง

6

นายสุภเลิศ     ประคุณหังสิต

การกลั่นน้ำทะเลในความดันต่ำ

7

นายประดลเดช    อุตม์อ่าง

การกลั่นน้ำจากน้ำทะเลอย่างง่าย

8

ด.ช.พิษณุ    สุนทรปิยะพันธ์

การตรวจสอบสีผสมอาหารด้วยวิธีการโครมาโตกราฟฟี

9

..อลีนา    สรรค์ชีรภาพ

ไอระเหยกระเทียมสามารถฆ่าแบคทีเรียได้

10

..ศุภมน     พีรพรพิศาล

สะอาดอย่างมีคุณค่า : นำพืชพื้นบ้านมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่มีพิษภัยต่อสิ่งแวดล้อม

11

..ฉันทนิตย์   เหล่าสุนทร

ไอระเหยเทียมสามารถฆ่าแบคทีเรียได้

12

นายชวโรจน์    จั่นทอง

สารฆ่าลูกน้ำจากพืชที่มีฤทธิ์จำเพาะเจาะจงต่อลูกน้ำ

13

นายปิติพล     เวศานนทเวช

การกำจัดเศษแก้ว

14

..เอมอร   ทองเป็นใหญ่

การศึกษาใช้ความร้อนของการสะท้อนแสงอาทิตย์

15

..ธเนศ      ตั้งศรีสุข

การกำจัดเศษแก้ว

16

..นัฐพล     บุญภินนท์

หุ่นยนต์ตัวแทน

17

..ภัทรินทร์    ทยานุกูล

รถทับปั๊มลม

18

..ศริณ       จันทิพย์วงษ์

รถทับปั๊มลม

19

..เพ็ญศักดิ์    จันทราวุธ

รักษาสิ่งแวดล้อมด้วยเครื่องกรองไขมันอย่างง่าย

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( จันทร์, 23 กันยายน 2013 )
 
< ก่อนหน้า
Top