Skip to content
default color green color orange color
ข้อมูลโครงงาน JSTP 2 PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย Administrator   
พฤหัสบดี, 28 มิถุนายน 2007

โครงงานวิทยาศาสตร์ระดับม.ต้น  รุ่นที่ 2  ปี พ.ศ. 2542

ที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน

 

ที่

ชื่อ-นามสกุล

โครงงานวิทยาศาสตร์

1

ด.ช.ชนรรค์    เล็กอุทัย

การใช้สารเคมีเพื่อรักษาความคงทนของดอกกุหลาบ

2

ด.ช.ตุลย์   ศิริกิจพุทธิศักดิ์

เครื่องเพาะถั่วงอก

3

ด.ช.ศุภนัฐ   กองเจริญ

การเลี้ยงปลานิลด้วยเปลือกไข่

4

ด.ช.ณฐวรรธ   นฤพนธ์จิรกุล

แสงกับการเจริญเติบโตของสาหร่าย

5

นายวัชระ   โพธิสิงห์

กำจัดลูกน้ำด้วยไรแดง

6

นายนรภัทร   บรรจง

ไส้เดือนผลิตปุ๋ย

7

ด.ช.รติภัทร   ตชะสุวรรณา

การบำบัดน้ำเสียโดยสาหร่าย คอเรลล่า

8

ด.ญ.เดือนเพ็ญ   กัญจนวัตตะ

อาหารไรโซเบียม

9

นายสุชา   อายุวัฒน์

การพัฒนาพันธุ์ข้าว

10

นายทศพร   เพ็ชรุพันธ์

จับประจุไฟฟ้าจากฟ้าผ่ามาใช้ประโยชน์

11

น.ส.วิภารัตน์  ตั้งเทอดชนะกิจ

การเก็บถนอมมะนาวโดยใช้ปูนขาว

12

ด.ญ.ธัญญพร   วงศ์เนตร

เส้นใยใบตองแทนโฟม

13

น.ส.สุธีรา   ณัฏฐวุฒิสิทธิ

การสกัดน้ำมันระเหยจากเมล็ดทานตะวัน

14

นายดนุพงศ์   ธิไชยวงค์

การเปรียบเทียบแอลกอฮอล์จากสัปปะรด

15

ด.ช.ยรรยง   อาภาอนันต์

การรับรู้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

16

นายภูริน    พานิชพันธ์

การแยกรงค์วัตถุจากดอกบานบุรี

17

น.ส.มุจลินทร์   โรจนกุศล

ฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองไก่ ช่วยกระตุ้นไก่ไข่

18

น.ส.ชลิตา   ลิวพัฒนาพิชิต

เยลลี่ผลไม้

19

น.ส.ปริณดา   ทยานุกูล

ผายลมไร้กลิ่น

20

ด.ช.อภิลักษณ์   วุฒิสถาพรชัย

เครื่องให้อาหารปลาอัตโนมัติ MF-01

21

นายพรพีระ   จิตต์ประทุม

การใช้ไฟฟ้าฝังเข็มแก้ความเจ็บปวด

22

นายวรฤทธิ์    มิตรธรรมศิริ

นกในภาชนะปิด

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( จันทร์, 23 กันยายน 2013 )
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
Top