Skip to content
default color green color orange color
ข้อมูลโครงงาน JSTP 3 PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย Administrator   
พฤหัสบดี, 28 มิถุนายน 2007

โครงงานวิทยาศาสตร์ระดับม.ต้น  รุ่นที่ 3  ปี พ.ศ. 2543

ที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน

 

ที่

ชื่อ-นามสกุล

โครงงานวิทยาศาสตร์

1

นายวรุตม์    อุ่นจิตสกุล

แบตเตอรี่ชีวภาพ 

2

ด.ช.เนติ   สันแสนดี

การบำบัดน้ำเสียโดยใช้พืชน้ำ

3

นายพร้อมพงศ์    โยธาราษฎร์

การยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ด้วยสมุนไพร

4

น.ส.อภิรดี    ณ ระนอง

ปุ๋ยจากไส้เดือน

5

ด.ช.วรุตม์   เพ็ญสุภา

การศึกษาพฤติกรรมของสัตว์ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม

7

นายสมประสงค์    ทามณีวรรณ  

ปริมาณสารพิษจากการเผาขยะ

8

นายพิพัฒน์    แซ่ยับ

รักษ์น้ำกวง

9

ด.ญ.ศิริมาศ   ราชคม

สมุนไพรกับการลดน้ำตาล

10

ด.ช.สหัสพล    จันทร์เกศ

การศึกษาคุณภาพน้ำในคลองรอบเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด

11

น.ส.สุธีรา   รัตนศิรินทราวุธ

ผลกระทบของพืชที่ผ่านการตัดต่อยีนส์ที่มีต่อระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อม

12

น.ส.กนกกร   พิมพ์เจริญ

สรรค์น้ำใส

13

ด.ญ.สิริอนงค์    ปิยสันติวงศ์

วิปัสสนากับการพัฒนาสติปัญญาทางอารมณ์

14

นายธรรมสินทร์   ปิยะรัตนไตร

การศึกษาการสกัดสารจากเปลือกส้มเช้ง

15

ด.ญ.ศลิษา   หมื่นระย้า

การกำจัดลูกน้ำด้วยใบเล็บครุฑ 

16

นายวงศกร   ปลื้มอารมย์

สารกระดูกอ่อนของปลาทะเลต่อการป้องกันการรุกล้ำของเส้นเลือดที่หล่อเลี้ยงเซลล์มะเร็ง

17

นายอารยะ    สวัสดิชัย

การพัฒนาเครื่องคำนวณระบบรวมด้วยหลักการอัลกอริทีม

18

นายนพพล    สิทธิภาพ

เครื่องตรวจข้อสอบ

19

ด.ช.ธนสิน   นำไพศาล

การขับเคลื่อนรถไฟฟ้าด้วยพลังงานจากแม่เหล็ก

20

นายธเนศ     กาญจนารักพงศ์

ผลของความต่างศักย์ไฟฟ้าที่มีต่อการเจริญเติบโตของดาวเรือง

21

นายปัถย์    ศักดิ์ธนากุล

การใช้โปรแกรม VB เขียนโปรแกรมเกมส์

22

นายบริบูรณ์    ทับทิมทอง

Magnet  Electricity & Electron Magnetic Wave

23

ด.ช.จารุพล    สถิรพงษ์กุล

การหาพื้นที่

24

ด.ญ.ศุภร   ตราวณิชกุล

เครื่องกลั่นน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

25

นายรวินทร์   เจี่ยสกุล 

เครื่องทำปุ๋ยหมัก

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( จันทร์, 23 กันยายน 2013 )
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
Top