Skip to content
default color green color orange color
ข้อมูลโครงงาน JSTP 4 PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย Administrator   
ศุกร์, 29 มิถุนายน 2007

โครงงานวิทยาศาสตร์ระดับม.ต้น  รุ่นที่ 4  ปี พ.ศ. 2544

ที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน

 

ที่

ชื่อ-นามสกุล

โครงงานวิทยาศาสตร์

1

นายกวิน      โยธินสัมพันธ์

Chitosan : Lipid absorbber

2

นายกานต์    กาญจนาภาส

โปรแกรมเขียน ลายไทย สมการ และกราฟคณิตศาสตร์

3

น.ส.จิตตรินทร์   ศรีระอัมพุช

การสกัดเอนไซม์ DHFR ของเชื้อมาลาเรีย
Plasmodium falciparum ให้บริสุทธิ์ โดยใช้ Nickel Column

4

น.ส.จีราภรณ์   วีรดิษฐกิจ

สารสกัดจากเปลือกมังคุดยับยั้งเชื้อราโรคพืช

5

น.ส.ฐิธิมานัน   ศรีมงคล            

มดดำกับปรากฏการณ์ฝนตกในอำเภอท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์

7

นายณัฏฐ์       นิลเจียรสกุล         

หุ่นยนต์รักษาความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม

8

นายตรอน      อรรถเวชกุล         

การศึกษาระบบทำความเย็นพลังงานแสงอาทิตย์

9

นายตรีรัตน์    วัชรานุเคราะห์

น้ำแข็งควบคุมอุณหภูมิ

10

น.ส. ตวงทอง  วงศ์พิพัฒน์       

การกำจัดไขมันและของแข็งแขวนลอยในน้ำล้างภาชนะก่อนทิ้งลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ

11

นายบริบูรณ์    ทับทิมทอง         

RE-EDUCATION SIMULATOR

12

นายทวีธรรม   ลิมปานุภาพ        

สนามแม่เหล็กกับการเจริญเติบโตของพืช

13

น.ส.ทิพย์อาภา   ธรรมมงกุฎ   

การพัฒนาดินตะกอนนากุ้งเพื่อผลิตไข่เค็ม

14

น.ส.ธีรา          ฉันทโรจน์ศิริ

แกลบจับน้ำมัน

15

นายนัฐวุฒิ      พานิชย์เลิศอำไพ

หญ้าแฝกกับการดูดซับสารแคดเมียม

16

นายนันทวัฒน์    อุตตโม           

วงจรชีวิตของหนอนใยผัก

17

นาย แบ๊งค์     งามอรุณโชติ       

การศึกษาผลกระทบอันเกิดจากปัจจัยภายนอก(กรดและเกลือ)ที่มีผลต่อการเปลี่ยน แปลงของปริมาณเอนไซม์แคตตาเลสภายในเซลพืช

18

นายประวีณ     สิริธนศักดิ์         

เครื่องกลั่นน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

19

นาย พงศ์อมร    ต่วนขาว          

ความสามารถในการ Emulsify น้ำมันชนิดต่างๆของ Lecithin

20

นายพชร       บุญรอด

การนำไรโซเบียมเข้าไปอยู่ในพืช

21

นายพันธพร    ตรังคสมบัติ       

Gravity

22

นายภัคพงศ์     จิระรัตนานนท์

การพัฒนาโปรแกรมเพื่อช่วยสร้างตารางในการสร้างเวปเพจ

23

นาย ภาคภูมิ   เวทย์วิทยานุวัฒน์

แนพธาฮอล์ทางเลือกใหม่ของเชื้อเพลิง

24

นาย ภูมิทัศน์    หงษ์วิทยากร       

การเพาะเลี้ยงยูกลีนาเพื่อการผลิตสารสี

25

น.ส. เมษ์        ศรีพัฒนาสกุล

ม่านตากับอารมณ์

26

นายวันสว่าง    ปิยะมงคล          

อาหารสุนัขจากหอยเชอรี่

27

นายวีระชัย     วอง    

Growing Green Beans With Different Liquids

28

นายสุชีวิน      โชติชัชวาลย์       

การศึกษาความสามารถในการดูดซับน้ำมันของวัสดุธรรมชาติ

29

นาย อัครชัย    ฟุ้งธรรมสาร

การเปลี่ยนสีของดอก Pereskia corrugata

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( จันทร์, 23 กันยายน 2013 )
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
Top