Skip to content
default color green color orange color
ข้อมูลโครงงาน JSTP 7 PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย Administrator   
ศุกร์, 29 มิถุนายน 2007

โครงงานวิทยาศาสตร์ระดับม.ต้น  รุ่นที่ 7  ปี พ.ศ. 2547

ที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน

 

ที่

ชื่อ-นามสกุล

โครงงานวิทยาศาสตร์

1

ด.ช.อภิพล          อินโอภาส

ความสัมพันธ์ของกราฟกับพื้นที่ของกราฟ

2

น.ส.กาญจนา      สุโขกาญจนชูศักดิ์  

การเปลี่ยนรูปทรงของไข่เป็นสี่เหลี่ยม

3

ด.ช.กิตติพงศ์       คำสุข

ยางพาราแข็งตัว สวย ด้วยพืชธรรมชาติ

4

ด.ช.ศรายุว์          พนาธเนศ

การเจริญเติบโตในนิเวศน์จำลองบ่อซีเมนต์ของกุ้งมังกร

5

ด.ช.กฤษตภาส     ชาญชัยวรวิทย์

การตรวจจับดอปเปลอร์ ซิฟท์ ด้วยเทคนิคโฟโตอิเล็กตรอน สเปรกโตรสโคปี

6

..ดุลยทรรศน์    ศรีพิมานวัฒน์

สีในชีวิตประจำวัน

7

.ญ.รวมพร         ศิระธนา พันธ์

ม่อฮ่อมสดใส...ไม่ตกสี

8

ด.ญ.จันจิรา           ธิมาสาตร์

เตาอบพลังงานสะอาด

9

นายนันทวัฒน์       ไพบูลย์สถาวร

การศึกษาอิทธิพลของไคตินที่มีผลต่อสมบัติของวัสดุผสมพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูง (HDPE) ไคติน

10

ด.ญ.พิชานัน          วรรณวงศ์  

การศึกษาการพัฒนาความสามารถของแบคทีเรียในการอยู่รอดในสภาวะที่ไม่เหมาะสม

11

.ญ.พัชรียาภรณ์     ไชยฉลาด

การสกัดเพคตินและการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อจากส่วนต่างๆของต้นหมาน้อย

12

น.ส.วนิดา              ขุนทิพย์ทอง

เครื่องเตือนข้าวสุก

13

น.ส.วิไลวรรณ         กังแฮ

ผลของกลอยต่อการสืบพันธ์ของสัตว์

14

.ช.อเนก               ระวังการ

การขับเสภากับเครื่องเสียง

15

ด.ญ.สิริรัตน์           อยู่ยอด

ความสามารถของปลาหางนกยูงและปลาสอดในการควบคุมประชากรลูกน้ำ

16

ด.ช.วงศกร            วันดี

การศึกษากระบวนการ Electrolysis ด้วยสารละลายของน้ำกระด้างถาวร

17

ด.ช.ศุภราช           เลาหพิทักษ์วร

กิจกรรมของเอนไซม์แลคเคสและการสสร้างดอกของเห็ดนางฟ้า

18

ด.ญ.ธนาวรรณ     ศุภวรรณวิวัฒน์

 ถัง TWO IN ONE

19

ด.ญ.ณัฐนรี          ศิริวัน

คลื่นความคิดกับสิ่งมีชีวิต

20

.ช.ธีระชัย         จรรยาสวัสดิ์

สมุนไพรยับยั้งการเกิดคราบราบนขนมปัง

21

..จิระ             เนินคีรี

ผลของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าต่อเซลล์ไฟฟ้าเคมี

22

ด.ญ.อติพร          เทอดโยธิน

การศึกษาพฤติกรรม การเลือกทางซ้าย-ขาว ของมนุษย์

23

ด.ช.เจตน์            รัตนจีนะ

ชนิดของเศษพืชที่เหลือใช้จากการประกอบอาหารในโรงเรียนกับประสิทธิภาพในการกำจัดนำเสียของน้ำหมักชีวภาพ

24

.ช.ธีรสิทธิ์        อิสสรานนท์

การเขียนโปรแกรมสืบค้นข้อมูล DNA จากระบบฐานข้อมูล

25

ด.ช.รณพีร์          ชัยเชาวรัตน์

รูปทรงกับการเคลื่อนที่ The Relation of Movement and Geometry Shape

26

นายธนวัฒน์       ธีรวานนท์

เครื่องให้อาหารปลาพลังงานแสงอาทิตย์ (FFSL)

27

ด.ญ.กรรัตน์        เกินนาวี

ถ่านอัดแท่งจากวัสดุเหลือทิ้ง

28

ด.ช.ปนัช            อาภาวุฒิชัย

การสร้างข้อต่อท่อชนิดโค้งโดยใช้แบบคลี่

29

..ณัฐพล         อึ่งตระกูล

ปัจจัยที่มีผลต่อควมรุนแรงของคลื่นสึนามิ

30

..อังกูร           เหลืองอร่าม

การเพิ่มปริมาณแป้งในมันเทศด้วยพลังงานแสง

อาทิตย์

31

ด.ช.เจนวิทย์        วงศ์บุญสิน

Study on the feasibility of using  Allium  cepa  L.Var. ascalonicum as a beneficial lachrymatory factor

32

.ช.ณภัทร         ภู่วุฒิกุล

วิเคราะห์ผลของแรงต้านอากาศที่มีผลต่อวัตถุแข็งแกร่งที่กำลังเคลื่อนที่

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( จันทร์, 23 กันยายน 2013 )
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
Top