Skip to content
default color green color orange color
ข้อมูลโครงงาน JSTP 8 PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย Administrator   
ศุกร์, 29 มิถุนายน 2007

โครงงานวิทยาศาสตร์ระดับม.ต้น  รุ่นที่ 8  ปี พ.ศ. 2548

ที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน

 

ที่

ชื่อ-นามสกุล

โครงงานวิทยาศาสตร์

1

ด.ช.กฤตภณ      อธิประยูร

สารละลายกาวจากโฟม

2

น.ส.กาญจนา      ล้ำเมธี

วัสดุสะท้อนแสงช่วยเพิ่มความสว่างให้กับหลอดไฟ

3

นายขจรศักดิ์      เจียดกำจร

ความต่างศักย์ของเซลล์สุริยะต่อแสงสีจากหลอดฟลูออเรสเซนต์และไดโอดเปล่งเเสง

4

นายจันฑากร      โคกทอง

การศึกษาและประดิษฐ์หุ่นยนต์มือควบคุมด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาเบสิกกับเบสิกแสตมป์ 2P

5

น.ส.จิตเกษม     คามเกตุ

การกำจัดลูกน้ำยุงลายด้วยสารสกัดจากพืชสมุนไพร

6

น.ส.ชนิดา        กิจอุดมรัตน์

Digital Energy Meter

7

ด.ช.ชวิน          มาตังคะ

ลด  SO2 และ NO2 ด้วยไม้ประดับ

8

ด.ช.ชินวัฒน์     เทพหัสดิน ฯ

การเก็บข้อมูลแผนที่ด้วยหุ่นยนต์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับหุ่นยนต์ที่ใช้งานภายในบ้าน

9

นายณัฐ            ลิ้มพฤติธรรม

โปรแกรมจัดการฐานข้อมูลสถานพยาบาลเบื้องต้น

10

น.ส.ทิพย์ไพลิน    จึงตระกูล

การศึกษาการควบคุมน้ำหนักโดยลดปริมาณสารจำพวกคาร์โบไฮเดรต

11

นายไท            ประดิษฐเกสร

โปรแกรมแปลงอักษรปกติเป็นอักษรเบรลเพื่อคนตาบอดพิมพ์โดยใช้ปริ้นท์เตอร์ดอทเมตริกผ่านการดัดแปลง

12

นายธงชัย         แสงสว่าง

การพัฒนาไวรัสเพื่อความปลอดภัยของระบบเครือข่ายภายใน

13

นายนัฐพงศ์      ธรรมสาร

ไฟฉายกับวงรี

14

นายนัฐวัช        สุขรวย

รถเก็บขยะประหยัดพลังงาน

15

นายนิวาน        ผลพันธ์ทิน

การศึกษาการนำเชื้อเพลิงไฮโดรเจนไปใช้ในเครื่องยนต์ลูกสูบ 4 จังหวะ

16

น.ส.ปชญา       สายลมุล

การแทรกภาพผลไม้ใน Music Video เพื่อสร้างให้เกิดแรงจูงใจในการรับประทานผลไม้

17

นายปรัชญา      ชราศรี

ย่อยสลายโมเลกุล Polystyrene ด้วยจุลินทรีย์

18

น.ส.พชรพร      เลี่ยมประวัติ

พัฒนาการความสามารถในการคาดคะเนระยะ

19

น.ส.พิมพ์พจี    นวกุลศิรินารถ

ผลของสารสกัดจากใบพลูต่อการเจริญของเชื้อรา Aspergillus  flavus

20

ด.ช.พีรจุฬา      จุฬานนท์

การนำไส้หญ้าปล้องมาใช้ในการกำจัดคราบน้ำมันที่รั่วไหลในแหล่งน้ำ

21

นายพีรวัศ        กาญจนเบญจา

โครงงานศึกษาผลที่น้ำพระพุทธมนต์มีต่อจุลชีพในอากาศ

22

นายไพศิษฐ์       พฤกษ์ธาราธิกูล

การสร้างสูตรการคำนวณเกี่ยวกับพื้นที่ตกกระทบแสงที่ผ่านจากเลนส์นูนในมุมต่างๆ

23

นายภควัต         จงสถิตเกียรติ

ศึกษาพฤติกรรมการเีรียนรู้แบบลองผิดลองถูกของปลาเสือพ่นน้ำ

24

นายภาณุ           อึ้งสกุล

ความคลาดเคลื่อนของความน่าจะเป็น

25

ด.ช.ภาณุพงศ์    เลิศวิกรานต์

เสียงมีผลต่อนกพิราบอย่างไร

26

น.ส.เม็ดทราย    ชัยพรแก้ว

การเกิดและสลายไปของคราบบนภาชนะอลูมิเนียม

27

ด.ญ.รัตนาภา    บุญชูดวง

ยาฆ่ามอดจากกากเมล็ดละหุ่ง

28

นายเรียวไผ่       จันทรชิต

MAGNET  FORCE  POWER

29

นายโรจนกร       เชิงปัญญา

ดึกดึ๋ย...ไฮดร้าผู้น่ารัก

30

นายวเรศ           จันทร์เจริญ

การศึกษาความเข้มข้นที่เหมาะสมของไคโตซานสำหรับการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย

31

นายวาริท          พิสิษฐ์กุล

ผลของสารสกัดจากข่า ขมิ้น และกานพลู ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา  Phytophthora sp. สาเหตุโรครากเน่าในพริก

32

น.ส.วิภาวี          ปะนะมณฑา

การศึกษาการใช้โทรศัพท์มือถือกับอาการข้างเคียงในกลุ่มวัยรุ่น

33

นายวิริยะ          ลังกาวิเบต

การประดิษฐ์เซลล์แสงอาทิตย์โดยใช้ คลอโรฟิลด์ของพืช Fabrication solar cell using Chlorophyll

34

นายศศินทร์       หมวกกุล

การผลิตปุ๋ยหมักจากเศษหญ้าโดยใช้สารเร่งจากน้ำต้มถั่วเหลือง

35

น.ส.ศศิวิมล       วีระเมธีกุล

ลักษณะและรูปแบบการเรียงตัวของพืช ต่อความสามารถในการลดระดับเสียง

36

นายศุภณัฐ        วีระอาชากุล

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการติดเกมของเด็กนักเรียนมัธยมต้นในโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น

37

น.ส.ศุภรัตน์       ต้าวพรหม

คงสภาพความสดและชะลอการเน่าเสียของมะเขือเทศด้วยสมุนไพรในท้องถิ่น

38

ด.ช.ศุภสิน        นกร่อน

การศึกษาผลของสารสกัดจากกานพลูต่อการเจริญของ Streptococcus mutans

39

นายสรสิช         จิระวิชิตชัย

Species identification of paramecium

40

นายสิรวิชญ์      ภู่ตระกูล

การสร้าง Sims Tree โดยใช้โปรแกรม Macromedia Flash MX 2004

41

นายอภินัทธ์       วงศ์เกียรติขจร

สร้างกระเป๋าให้เบาขึ้น

42

นายอาฎิล         ศิริพัธนะ

พัฒนาเทคนิคการซ้อนภาพกับภาพถ่ายทางดาราศาสตร์เพื่อการหาภาพที่ดีที่สุด

43

นายอุ่น            ชูสัตยานนท์

การศึกษาผลกระทบของคลื่นเสียงต่อพฤติกรรมการแสดงออกของสัตว์

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( จันทร์, 23 กันยายน 2013 )
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
Top