Skip to content
default color green color orange color
หน้าแรก arrow หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โครงการJSTP
เว็บลิงค์

หน่วยงานต่างๆที่มีส่วนร่วมกับโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน

  เว็บลิงค์ ฮิต
  Link   ศูนย์ประสานงานกลางโครงการJSTP
หน่วยงานหลักของโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพฯ สังกัดสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.)
5342
  Link   สถาบันการเรียนรู้
สถาบันการเรียนรู้ เป็นหน่วยงานระดับคณะ ของ มจธ. ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านวิธีการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ในวิธีการที่หลากหลาย
3056
 
  • โครงการJSTP   (2)
Top