Skip to content
default color green color orange color
หน้าแรก arrow กิจกรรม JSTP
กิจกรรม JSTP
j0431643.png

กิจกรรมของโครงการฯประกอบไปด้วย

1. ค่ายวิทยาศาสตร์/กิจกรรมพิเศษ (Science Camps,Enrichment Camps)

กิจกรรม์ที่เป็นการเสริมประสบการณ์ชีวิต ที่ี่มีเนื้อหาที่เน้นการค้นคว้า คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และ การแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์รวมทั้งการทำกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมและสังคม ร่วมกัน อันประกอบไปด้วย การบรรยายและการทดลองทางวิทยาศาสตร์ การทัศนศึกษาแหล่งความรู้ต่างๆ เป็นต้น

2. โครงงานวิทยาศาสตร์ (Science Projects)

ได้แก่ การเปิดโอกาสให้เด็ก/เยาวชนได้ทำโครงงานทางวิทยาศาสตร์เพื่อนำไปปฏิบัติใน ระหว่างเรียนในโรงเรียน หรือสถาบันที่สังกัดโดยมีเงินทุนสนับสนุน ทั้งนี้อยู่ภายใต้การดูแลของนักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยงและครู-อาจารย์ ที่สถาบัน และทำการนำเสนอผลงานที่ผ่านการปฏิบัติ ในที่ประชุมเมื่อจบค่ายสุดท้าย

3 การทดสอบมาตรฐาน ( Standard Testing )

ได้แก่ การทดสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานที่วัดความถนัดทางคณิตศาสตร์และเชาว์ปัญญา รวมทั้งลักษณะความฉลาดทางอารมณ์ โดยคณะอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยการทดสอบจะมุ่งเน้นเพื่อเป็นฐานข้อมูลเด็กที่มีความสามารถพิเศษ

 

4 กิจกรรมสัมพันธ์ JSTP (Spirit JSTP)

เป็นการสนับสนุนให้มีการก่อตั้งเครือข่ายของนักเรียนในแต่ละรุ่น โดยมีกิจกรรมที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นเดียวกันและระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง

 

Top