Skip to content
default color green color orange color
หน้าแรก arrow เกี่ยวกับJSTP arrow วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย Administrator   
อาทิตย์, 17 มิถุนายน 2007

วัตถุประสงค์โครงการJSTP

    1.เสาะหาและติดตามส่งเสริมเด็กและเยาวชนไทยที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ (Gifted  and Talented  Children)

    2.ค้นพบเด็กและเยาวชนไทยผู้มีอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ (Genius  Children) เพื่อ ส่งเสริมสนับสนุนอย่างเต็มที่ในทุกวิถีทางเพื่อให้บุคคลเหล่านี้ได้มีโอกาส พัฒนาอัจฉริยภาพของตน ตามความสนใจและความถนัดจนมีศักยภาพเพียงพอที่จะสร้างสรรค์งานทาง วิทยาศาสตร์ในระดับ แนวหน้าของโลก

    3.เพื่อปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนใฝ่ใจทางวิทยาศาสตร์และเข้าใจถึงบทบาทของ วิทยาศาสตร์ต่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติและมนุษยชาติ  ตลอดจนมีความ เข้าใจและใฝ่รักในวิชาชีพนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัย

    4.เพื่อเพิ่มจำนวนนักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่มีคุณภาพเป็นเยี่ยมในระดับโลก

    5 เพื่อให้มีกลไกและระบบในการเสาะหา คัดเลือก และบ่มเพาะ ผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และผู้มีอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ให้มี ศักยภาพสูงสุด

                                       
เป้าหมาย

     โครงการระดับมัธยมศึกษาตอนต้นนี้มีเป้าหมายเชิงคุณภาพและปริมาณ ดังนี้

      1)  สร้างกลุ่มเด็กและเยาวชนผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ ปีละประมาณ 25 - 30 คน และติดตามส่งเสริมให้ บุคคลเหล่านี้เข้าสู่อาชีพนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยให้มากที่สุด
 
      2)  สร้างนักวิทยาศาสตร์ระดับอัจฉริยะ จำนวนปีละประมาณ 3-4 คน โดยส่งเสริมและสนับสนุนอย่างเต็มที่ในทุกวิถีทาง เพื่อให้บุคคลเหล่านี้มีศักยภาพเพียงพอที่จะสร้างสรรค์งานทางวิทยาศาสตร์ ที่มีคุณภาพในระดับที่ทัดเทียมกับผลงานของนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำของโลกที่ ได้รับรางวัล เช่น Asian S&T Award, Australia Prize, Prince Mahidol Award, Japan Prize หรือ Nobel Prize เป็นต้น

 
กลุ่มเป้าหมาย

 กลุ่มเป้าหมายของโครงการแบ่งเป็น 2 ระดับ คือ

       1)  ระดับผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ (Gifted and Talented Children)

              ได้แก่ เด็กและเยาวชนไทยในระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา จำนวนประมาณ 25-30 คนในแต่ละปี บุคคลในกลุ่มนี้จะอยู่ในโครงการเป็นรายปี ซึ่งจะได้รับการส่งเสริมและติดตามเป็นระยะ ๆ ตลอดไปแม้กระทั่งจบรุ่นไปแล้ว เพื่อให้เข้าสู่อาชีพวิทยาศาสตร์ให้มากที่สุด

     2)  ระดับผู้มีอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ (Genius)

             ได้แก่ เด็กและเยาวชนไทยจากกลุ่มแรกทำการคัดเลือกจำนวน 3-4  คนในแต่ละปี   บุคคล ในกลุ่มนี้จะอยู่ในโครงการระยะยาวโดยได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาและ การทำวิจัยทางวิทยาศาสตร์อย่างเต็มที่จนกว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก และเข้าสู่อาชีพนักวิชาการและนักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ในประเทศไทยตามความ เหมาะสม

การสนับสนุนของผู้ที่ได้เข้าร่วมโครงการระยะสั้น

     1.การให้ทุนการวิจัยระยะสั้น  

        ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเยาวชนที่เข้าร่วมจะได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจำนวน 5,000 บาท ในระยะเวลาทำการวิจัย 1 ปี

     2.กิจกรรมเสริมวิชาการและความรู้ที่หลากหลาย (Enrichment Programs) ดังต่อไปนี้

          - การสร้างระบบนักวิทยาศาสตร์และนักเทคโนโลยีพี่เลี้ยง(Mentoring System)  โดยจัดหาให้มีนักวิทยาศาสตร์และนักเทคโนโลยีพี่เลี้ยง (Mentors) ดูแลอย่างใกล้ชิดในการทำงานวิจัย

         - ค่ายเสริมประสบการณ์์ / กิจกรรมพิเศษ (Enrichment Camps)  เป็นค่ายวิทยาศาสตร์ที่เน้นการค้นคว้า คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งการทำกิจกรรมร่วมกัน   เป็น จำนวน 3-4 ครั้ง ต่อ 1 รุ่น

        - สนับสนุน ให้ทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ที่ตนเองเสนอขึ้นภายใต้การดูแลของครูวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนหรืออาจารย์ใน มหาวิทยาลัยโดยมีนักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยงเป็นผู้ให้คำปรึกษา สนับสนุนการใช้เครื่องมือวิจัย ติดตามพัฒนาการความก้าวหน้าของเยาวชน ในระยะเวลา 1 ปี

        - ทดสอบมาตรฐาน (Standard Testing) ได้แก่ ทดสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเชาว์ปัญญา รวมทั้งลักษณะทางจิตวิทยา

        - การ เข้าร่วมเป็นครือข่ายของนักเรียนที่สนใจในวิชาชีพนักวิจัยในแต่ละรุ่น โดยมีกิจกรรมที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นเดียวกันและระหว่างรุ่น พี่กับรุ่นน้อง

 
การสนับสนุนของผู้ที่ได้เข้าร่วมโครงการระยะยาว


    1.การให้ทุนการศึกษาและวิจัยระยะยาว ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาจนถึงปริญญาเอกและการให้ทุนวิจัยหลังปริญาเอก

  รายละเอียดการส่งเสริม/สนับสนุนภายในประเทศ           บาท/ปี

รายการ

มัธยมศึกษา

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

ค่าเล่าเรียน/
บำรุงการศึกษา
 

ตามจ่ายจริง

ตามจ่ายจริง

ตามจ่ายจริง

ตามจ่ายจริง

ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
 

42,000

48,000

76,320

93,360

ค่าหนังสือประกอบ
 

3,000

5,000

10,000

15,000

ทุนสนับสนุนการวิจัย
 

20,000

75,000

100,000

300,000

ฝึกอบรม
 

ไม่เกิน 10,000

ไม่เกิน 15,000

ไม่เกิน 20,000

ไม่เกิน 20,000

     2.กิจกรรมเสริมวิชาการและความรู้ที่หลากหลาย (Enrichment Programs) ดังต่อไปนี้

    การสร้างระบบนักวิทยาศาสตร์และนักเทคโนโลยีพี่เลี้ยง(Mentoring System)  โดยจัดหาให้มีนักวิทยาศาสตร์และนักเทคโนโลยีพี่เลี้ยง (Mentors)ชั้น นำของประเทศดูแลอย่างใกล้ชิดในการทำงานวิจัย เพื่อพัฒนาอัจฉริยภาพของเยาวชนอย่างเต็มที่ และการได้มีการทำงานวิจัยร่วมกับนักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยง ณ สถาบันวิจัยของนักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยง

         - กิจกรรมฝึกอบรมระยะสั้น (Short-Course Trainings) เช่น การฝึกการค้นหาข้อมูล  การฝึกการใช้ภาษาต่างประเทศ หรือการอบรมคอมพิวเตอร์  เป็นต้น

         - การสนับสนุนการวิจัยในระดับโรงเรียน (School Student Research) สนับสนุน ให้ทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ที่ตนเองเสนอขึ้นภายใต้การดูแลของครูวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนหรืออาจารย์ใน มหาวิทยาลัยโดยมีนักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยงเป็นผู้ให้คำปรึกษา สนับสนุนการใช้เครื่องมือวิจัย ติดตามพัฒนาการความก้าวหน้าของเยาวชน

         - การสนับสนุนการวิจัยในระดับอุดมศึกษา(Mentor-Supervised College Student Research) ส่งเสริมให้เยาวชนในระดับอุดมศึกษาทำการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างเต็มที่ร่วมกับนักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยง
 
   3.การเผยแพร่ผลงาน

         จัด กิจกรรมเผยแพร่ผลงานจากโครงงานวิจัยของเยาวชนในระดับต่างๆรวมทั้งร่วมมือ กับหน่วยงาน/สถาบันต่างๆเพื่อให้เยาวชนได้แสดงออกซึ่งศักยภาพทาง วิทยาศาสตร์ต่อไป


  4.สนับสนุนนักวิทยาศาสตร์และนักเทคโนโลยีรุ่นเยาว์ที่ผ่านโครงการฯ

         - เยาวชนที่สำเร็จการศึกษาจะได้รับการสนับสนุนให้บรรจุเข้าทำงานในหน่วยงานของรัฐบาลและ/หรือภาคเอกชนที่มีหน่วยวิจัย

         - ผลงานวิจัยที่อยู่ในระดับดีเยี่ยมจะได้รับการเผยแพร่ทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( จันทร์, 27 สิงหาคม 2007 )
 
Top