Skip to content
default color green color orange color
หน้าแรก arrow สมาชิก arrow นักเรียน
นักเรียน PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย Administrator   
ศุกร์, 22 มิถุนายน 2007
        เด็กที่มีความสามารถพิเศษ เป็นอนาคตของชาติที่ไม่ควร มองข้ามเด็กที่มีความสามารถพิเศษในระดับอัจฉริยะ เป็นทรัพยากรบุคคลอันประมาณค่ามิได้ของชาติ  หากได้รับการส่งเสริมอย่างเต็มที่และถูกวิธี เมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ จะสามารถสร้างคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติได้อย่างอเนกอนันต์  
 
        ความยืดหยุ่น และหลากหลายตามหลักพัฒนาอัจฉริยภาพเด็กและเยาวชน โครงการฯได้ ดำเนินการพัฒนาเด็กที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ในรูปแบบที่ยืดหยุ่น และหลากหลาย เหมาะสมกับเด็กแต่ละคน  เพื่อเยาวชนเหล่านี้ได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพของตนตามความสนใจและถนัดจนมี ศักยภาพเพียงพอที่จะสร้างสรรค์งานทางวิทยาศาสตร์ในระดับแนวหน้าของโลก
      
    นักเรียนในโครงการฯจะมีอยู่ 2 กลุ่มด้วยกัน  คือ

      1.กลุ่มผู้มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์ (อยู่ในโครงการเป็นรายปี) และ

      2.กลุ่มผู้มีอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ (อยู่ในโครงการระยะยาว)โดย มาจากการคัดเลือกจาก กลุ่มที่ 1 จำนวน 10 คนต่อปี ซึ่งจะได้รับการพัฒนาส่งเสริม สนับสนุนอย่างเต็มที่ในการเตรียมตัว เข้าสู่อาชีพนักวิชาการและนักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์
     
         โครงการฯ ได้คัดเลือกเด็กและเยาวชนผู้มีแววอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนให้เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มีความสามารถทางวิจัยและพัฒนาในระดับนานาชาติ โดยสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนมาทำงานวิจัยร่วมกับนักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยง ซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์ชั้นแนวหน้าของไทย  จัดอบรมระยะสั้น เช่น อบรมคอมพิวเตอร์  พัฒนาภาษาอังกฤษ พัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ และบุคลิกภาพ การเขียนข้อเสนองานวิจัย และการให้ทุนการศึกษาจนถึงปริญญาเอก 
 
Top