Skip to content
default color green color orange color
ข้อมูลโครงงาน JSTP 9 PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย Administrator   
ศุกร์, 29 มิถุนายน 2007

โครงงานวิทยาศาสตร์ระดับม.ต้น  รุ่นที่ 9  ปี พ.ศ. 2549

ที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน

 

ที่

ชื่อ-นามสกุล

โครงงานวิทยาศาสตร์

1

ด.ญ. กนกวรรณ       วันดี

 สารละลายไม่มีขั้วจากมะเขือเทศที่มีผลต่อการกันหืนของน้ำมันถั่วเหลือง

2

น.ส. กมลชนก          ชาติเนติวุฒิ

ความผิดปกติทางสายตากับอิทธิพลกาบังคับกล้ามเนื้อยึดเลนส์

3

ด.ช. กฤษฎา             ตู้สกุล

การพัฒนาสื่อสารสนเทศเพื่อใช้คำนวณปริมาณพลังงานที่ได้รับจากอาหารสำหรับโรงเรียนประถมศึกษา

4

ด.ช. ก้องภพ             วงศ์แก้ว

การศึกษาพลังงานความร้อนจากปฏิกิริยาเคมี

5

ด.ญ. กันยารัตน์       กวีวงศ์ประวัติ

การเพิ่มคุณภาพของไข่เป็ดด้วยหัวกุ้ง

6

นาย เกรียงไกร        ไชยหาญ

เตาไหนจะดี ?

7

ด.ช. คณิศร             วงศ์สีแก้ว

?

8

ด.ญ. จอมขวัญ      เทพรังศิริกุล

การเพิ่มจำนวน Plasmid DNA ในเชื้อแบคทีเรีย

9

นาย จารุพงษ์        แสงบุญมี

 การศึกษาองศ์ประกอบทางเคมีในส่วนสกัดหยาบเอทิลอะซิเตตจากรา Beauvreia  bassiana

10

ด.ญ. จิดาภา         เอี่ยมวัฒน์

?

11

ด.ช. จิรวัฒน์         สลุงอยู่

การเปรียบเทียบปริมาณแอลกอฮอล์ที่ได้จากการหมักน้ำผลไม้  3  ชนิด  คือ  สับปะรด  แตงโม และฝรั่ง

12

ด.ช. ชลกานต์          ธรรมมงกุฏ

การพัฒนาดินตะกอนเลนบ่อกุ้งด้วยสาหร่ายทะเล

13

ด.ช. ฐสรวิชญ์         สังข์ภิรมย์

ถ่านพลังงานหมุนเวียน

14

ด.ช. ณฐกร             หาญหัทยา

Modern  Hypersonic  UCAV

15

ด.ช. ณัฐชนน          เวชสิทธิ์

การพัฒนาโปรแกรมนำภาพถ่ายดาวเทียมมาใช้เป็นแผนที่บนโทรศัพท์มือถือ (Google  earth  on  Mobile )

16

น.ส. ณัฐวดี            ปัญญาอินทร์

ไบโอดีเซล ( Bodesel )

17

ด.ช. ถารัชต์            ศิรินุกุลวัฒนา

การศึกษาความสมดุลของแรงหมุนต่อการรักษาสภาพการเคลื่อนที่ของวัตถุ

18

ด.ช. ธนดล            การสมดี

การศึกษาก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์

19

ด.ญ. ธนพร          ชาวสวน

Coliform  and  E.coli  Test  Kit

20

ด.ช. ธนวัฒน์       แก้วมะเริง

น้ำมันกับการเกิดสบู่และไข่แดงกับการเพิ่มประสิทธิภาพของสบู่

21

ด.ช. ธัญพิสิษฐ์     ตั้งวงศ์ศิริ

การผลิตถ่านอัดแท่งจากเปลือกไข่และขี้เลื่อย

22

ด.ช. ธีรพงษ์          โชคสถิตย์

 คลื่นไฟฟ้าสมองกับอาการของโรคลมชัก

23

ด.ญ. ปรารถนา       เสียงล้ำ

เครื่องตั้งเปิด - ปิดสปริงเกอร์อัตโนมัติ

24

นาย ปิยภัทร           สราญฤทธิชัย

การรากเซิงว้อนทั่วไปของสมการในรูปแบบ ax = b

25

นาย พชร                 หลงมีวงศ์

ข้างหลังภาพ

26

ด.ช. พนาสันต์         สุนันต๊ะ

 การพัฒนาซอฟแวร์การแยกพยางค์สำหรับข้อความในภาษาไทยเพื่อใช้ในการแปลเป็นตัวเขียนในภาษาอังกฤษ

27

ด.ญ. พรชนก          เอกเอื้อมณี

เจ้าหนูกะของกิน

28

น.ส. พัชรณัฐ       พึ่งตน

อุปกรณ์รองรับน้ำฝนเพื่อการบริโภค

29

ด.ช. พิทยภูมิ        สิริเพาประดิษฐ์

การนำไฟฟ้าของแบคทีเรีย ( Geobacter )

30

ด.ญ. เพียงตะวัน     มุละสีวะ

ทำไมต้นไมยราพเวลาเราแตะถึงหุบ

31

ด.ญ. มณีรัตน์       เติมธนาสมบัติ

การศึกษากล่องวัดปริมาตรทุกขนาดซึ่งมีฐานเป็นรูปสามเหลี่ย   ( Universal  Measuring  Boxer  with  Triangular  Bases )

32

น.ส. มนัสนันท์    สุริยลักษณ์

การศึกษาผลกระทบของ  NaCl  ต่อการเจริญเติบโตและโปรตีนของถั่วงอก

33

ด.ช. มานะ         เมืองเอี่ยม

ศึกษาการสกัดและการทดลองใช้น้ำมันหอมระเหยจากหัวหอมแดงในการบรรเทาอาการคัดจมู

34

น.ส. เมธาวี      กนกวงศ์

ผลของความหนาแน่นต่อการถ่ายทอดโมเมนตัม

35

ด.ช. วรพล      รัตนพันธ์

ระบบปัญญษประดิษฐ์สำหรับเกมส์อักษรไขว้ภาษาอังกฤษ (Artificial  Intelligent  in  English  Scrable)

36

นาย วรวัช      เพ็ชรเจริญ

ย้อนรอยจุดกำเนิดไดโนเสาร์

37

ด.ช. วัชริศ      ศรีสวัสดิ์

หุ่นยนต์กู้ภั  การควบคุมความเร็วของหุ่นยนต์

38

ด.ช. วิจักษ์      ยศปัญญา

สนิมเหล็ก

39

ด.ช. ศรัณย์      ไกรถิ่น

การลดปริมาณปูนขาวด้วยอาร์ทีเมีย

40

ด.ญ. ศิรดา        ศิริจินดาพันธ์

การอนุรักษ์เอื้องแซะหลวง ( Dendrobium  scabrilingue ) โดยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

41

ด.ช. สรวิศ        ปราบริปูตลุง

ปัจจัยที่มีผลต่อการอยู่ใต้ดิน 17 ปีของแมลงซิเคด้า

42

ด.ญ. สรัลชนา    เจียมพจมาน

การศึกษาระยะเวลาการขอเลือดในภาวะปกติและกรณีเร่งด่วน

43

ด.ญ. สโรชา      สุทนต์

การศึกษาเปรียบเทียบปริมาตรน้ำที่มีผลต่อการหุงข้าวเก็บเกี่ยวก่อนกำหนด

44

ด.ญ. สุธิมา      ศรีฟ้า

อิฐซีเมนต์ปูพื้นผสมเปลือกไข่ไก่

45

ด.ช. สุเมธ       แซ่หลี

น้ำส้มควันไม้ป้องกันและรักษาโรคราเส้นดำบนหน้ายางพารา

46

ด.ญ. สุวพร       พงศ์ธีระพรรณ

เยื่อกระดาษเสริมยางเอนกศิลป์ 

( Muti – Perpose  Rubber – Paper )

47

น.ส. อุบลวรรณ    วิวัฒน์สุวรรณ

E – Numeral  ตัวเลขอิเลกทรอนิกส์

48

ด.ช. เอกพงษ์     ตติรังสรรค์สุข

สิว

 

หมายเหตุ: อักษรสีแดงหมายถึงยังไม่ได้นำเสนอผลงาน

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( จันทร์, 23 กันยายน 2013 )
 
ถัดไป >
Top